Silmien suojaaminen suojalasein

Tapaturmatilastojen mukaan vuo­sit­tain sattuu tuhansia silmiin koh­dis­tuvia työtapaturmia. Suuri osa ta­pa­tur­mis­ta voidaan estää oi­kean­laisten suo­ja­lasien käytöllä. Vaikka suojalasien hankkiminen ja työkykyyn pa­nos­ta­minen saattaa tun­tua suurelta in­ves­toin­nil­ta se kan­nat­taa aina. Hankinta maksaa itsensä ta­kai­sin sai­ras­pois­sa­olojen vähenemisenä ja työn tuot­ta­vuu­den kasvuna.

Suojalasit tulisi aina sovittaa ja hank­kia yksilöllisesti niitä käyttävälle työntekijälle so­pi­vuu­den ta­kaa­mi­sek­si. Työntekijän työturvallisuus taataan hank­kimalla hänelle tarpeen mukaan henkilökohtaiset suo­ja­la­sit, joiden linssit on valittu oikein näön ja työtehtävien mu­kaan.

Suojalasit valitaan sekä työntekijän yksilöllisten omi­nai­suuk­sien että käyttöympäristön vaatimusten mukaan sopivaksi. Meiltä löytyy useita eri käyttökohteisiin tar­koi­tettuja suo­jalasimalleja. Suo­ja­us­o­mi­nai­suu­det määritellään vaarojen kar­toi­tuk­sen ja ris­kin­arvioinnin pe­rus­teella. Silmien suojaimia tu­lee käyttää työssä, jossa haittana tai vaarana on lentävät kappaleet, kipinät, me­tallin ja puun hiontapöly, liuottimet, roiskeet, höyryt, säteily ym.

Suojaimet valitaan aina suojalasistandardin mu­kaisesti CE-merkityistä suo­jai­mis­ta. Työnantaja vas­taa lain edellyttämien suo­ja­lasi­en han­kin­nas­ta, huol­losta ja säilytyksestä. Työturvallisuuteen in­ves­toi­mi­nen mak­saa aina itsensä ta­kai­sin. Yksilöllisesti so­vi­te­tut suo­ja­la­sit ovat käytössä miellyttävät ja tämä takaa myös sen, että suo­ja­la­se­ja myös käytetään.

Silmiin kohdistuvia ta­pa­tur­mia voidaan estää oi­kean­laisten suo­ja­lasien käytöllä.

 • O'Neill
 • Faceaface
 • BlueBay
 • Frost
 • Öga
 • Kenzo
 • Mexx
 • RayBan
 • Paul Frank
 • Polaroid
 • Lafont
 • Koali
 • Maui Jim
 • Blac
 • inface
 • KunoQvist
 • Julbo
Olemme avoinna ma-pe 9-17, la 9-13
(03) 511 4109